Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van de diensten in de praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Corinne van Dijkhuizen, Natuurgeneeskundig therapeut,

eigenaar VitaVita, KvK 24455039 Rotterdam

Statenweg 34D, 3039 JC  Rotterdam

06-36103262 corinne@vitavita.nl www.vitavita.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van VitaVita, verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, online afspraken kalender, het HRM CellCare (invullen van online anamnese en neuro4profiel), via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

 

Persoonsgegevens

Corinne van Dijkhuizen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Bij minderjarige cliënten ook de NAW gegevens en contactgegevens van de ouders
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Lengte en gewicht
 • Beroep of school van minderjarige cliënten
 • Gegevens zorgverzekeraar

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Anamnese (gezondheid van de cliënt)
 • Gespreksverslagen, verloop behandeling
 • Gegevens specialist, behandelaars, huisarts indien in belang van de behandeling
 • Inhoud van de communicatie
 • Indien dit in het belang is van de behandeling, mogelijk strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

 

Persoonsgegevens op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling (‘natuurgeneeskundig consult’)
 • de kosten van het consult

Vanaf heden worden het BSN, polisnummer en de naam van de verzekeraar gewist op het declaratieformulier/ niet meer gevraagd.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een  complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen

Volgens de patiënten-rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Doeleinden

Corinne van Dijkhuizen

verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website en het op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, prijzen, informatie vergoedingen zorgverzekeraars e.d. via (digitale) nieuwsbrief.
 • Het sturen via de email van uitnodigingen, via het HRM Cellcare, voor het invullen van vragenlijsten ten behoeve van (de voortgang van) het consult en het sturen van afspraakbevestigingen en herinneringen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde belangen

 • De verbetering van de diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening en bedrijfsvoering wordt er gebruik gemaakt van externe programma’s (YMLP, Exact, HRM CellCare, Fittergy). Met deze bedrijven is een verwerkingsovereenkomst afgesloten of is een privacyverklaring in de overeenkomst opgenomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens beveiligd zijn en er vertrouwelijk mee om wordt gegaan. Ook de boekhouder heeft  inzage in de gegevens op de factuur (NAW gegevens en het bedrag en omschrijving). Deze partijen mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Met collega’s of binnen intervisiegroepen wordt een enkele keer, anoniem en onherkenbaar, casuïstiek uit de praktijk besproken.

Indien overeengekomen dat VitaVita de producten/ supplementen besteld, wordt uw naam, adresgegevens, email en telefoonnummer doorgeven aan het betreffende bedrijf voor een correcte afhandeling. Deze gegevens vallen dan onder de privacy regeling van het betreffende bedrijf (zie website bedrijf).

Hoe ik uw gegevens beveilig  

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen en wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De programma’s waar ik mee werk, alsmede de computer is beveiligd met wachtwoorden (en veelal extra controles).

 

Wijze van informatievoorziening

De dossierplicht is opgenomen in de behandelovereenkomst welke ik tijdens de eerste behandeling afsluit met de cliënt.

Naar de pricacyverklaring wordt verwezen met een link in de afspraakbevestiging. Via deze link/ op de website staat altijd de meest recente privacyverklaring.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de Wkkgz en de beroepscode. 

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven de ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.  

Ik vraag cliënten om hun email adres. Dit wordt gebruikt voor digitale toezending van de nota (indien gewenst), het toesturen van de vragenlijsten via het HRM CellCare, de afspraakbevestiging en afspraakherinnering en om enkele malen per jaar informatie te kunnen toezenden via digitale nieuwsbrief omtrent de praktijk. Zoals informatie over zorgverzekeraars, tarieven, vakanties en andere activiteiten die binnen VitaVita plaatsvinden. Client kan ten alle tijden gebruik maken van de afmeld link onderaan de nieuwsbrief.

 

Uw rechten

U heeft het recht om mijeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Corinne van Dijkhuizen

Statenweg 35 D, 3039 JC  Rotterdam

06-36103262 corinne@vitavita.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er samen met mij met niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

VitaVita 2014 ©
Asyra ®

Asyra apparatuur

Met de ingebouwde software databank kunnen er energetische metingen van de orgaansystemen worden gedaan en behandelingen die de balans in hele lichaam weer kunnen herstellen.

Meer over Asyra