Algemene voorwaarden Cursussen

A. Algemeen

1. Onder ‘cursussen’ worden in deze bepaling verstaan cursussen, opleidingen, workshops, practica, al dan niet meerdaags. Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle cursussen die worden georganiseerd door VitaVita.

B. Inschrijving

2. Inschrijving voor deelname aan een cursus van VitaVita geschiedt door het sturen van een email naar corinne@vitavita.nl.  

3. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd.

C. Betaling

4. Na plaatsing ontvangt de inschrijver, binnen 14 werkdagen, bevestiging van inschrijving  en een factuur voor de cursuskosten. Tenzij anders overeengekomen, dient de factuur binnen de geldende betalingstermijn van twee weken, te zijn voldaan (doch uiterlijk 1 dag voor aanvang van de eerste cursusdag).

5. Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief koffie, thee, maar exclusief eventuele maaltijden op de cursuslocatie, overnachtingen en parkeergelden.

6. Bij niet-tijdige betaling behoudt VitaVita het recht voor om u geen toegang tot de cursus te verlenen.


D. Annulering

7. Vanaf datum inschrijving voor deelname aan een cursus geldt een bedenktijd van 14 werkdagen. Na deze 14 werkdagen gaan bepalingen 8 t/m 10 in werking

8. Annulering of wijziging van deelname is uitsluitend per email mogelijk. Tot 15 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag geschiedt annulering of wijziging tegen een betaling van 25 euro administratiekosten. Bij annulering of wijziging tussen 15 dagen en 24 uur voor de cursus bent u 50% van de deelname kosten verschuldigd. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de cursus bent u de volledige deelname kosten verschuldigd.

9. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk de openvallende plaats te doen innemen door een vervanger. De naam van de vervanger dient uiterlijk 1 dag voor aanvang van de eerste cursusdag te worden doorgegeven aan VitaVita.

10. VitaVita behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren. VitaVita zal u hiervan in ieder geval één week voor cursusdatum op de hoogte brengen. Indien mogelijk wordt er een passend alternatief aangeboden. Eventuele door u aan VitaVita reeds verrichte betalingen zullen binnen één week worden teruggestort.


E. Overig

11. De copyrights betreffende het door VitaVita voor de cursus verstrekte cursusmateriaal berusten bij VitaVita dan wel andere copyrighthouders. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door of via VitaVita verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VitaVita.

12. De deelnemende cursisten mogen het speciaal voor de cursus ontwikkelde cursusmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden.

13. VitaVita behoudt zich het recht voor om in onderstaande gevallen af te wijken van de volgorde en/of inhoud van het programma:

  1. In geval van overmacht heeft VitaVita het recht tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat VitaVita daartoe tot enige schadevergoeding gehouden is.

  2. Onder overmacht worden mede begrepen alle omstandigheden waarop VitaVita redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een (mondelinge) cursus geheel of gedeeltelijk, en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval opgevat het geval dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te verlenen aan de cursus, of indien de opgegeven cursuslocatie niet beschikbaar is en VitaVita er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie te zorgen.

  3. Door u eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door VitaVita in het geval genoemd onder 13.1 of 13.2 worden teruggestort.

14. VitaVita behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderszins het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten, mede in het belang van de overige cursisten. Dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

15. VitaVita zal alle persoonlijke gegevens, uitlatingen of bedrijfsgebonden uitingen van cursisten te allen tijde met volledige vertrouwelijkheid behandelen.

16. Voor iedere cursus zal een deelnemerslijst (met naam en toenaam) worden gemaakt. Deze zal bestemd zijn voor de docenten en eventueel aan de cursisten, na uitdrukkelijke toestemming van eenieder, worden verstrekt.

17. Alle cursusprijzen zijn onder voorbehoud. VitaVita heeft het recht om tot prijswijzigingen over te gaan indien er naar VitaVita  prijsverhogingen worden doorgevoerd voor locaties, docenten en materialen.

Rotterdam,

Oktober 2019

VitaVita 2014 ©
Asyra ®

Asyra apparatuur

Met de ingebouwde software databank kunnen er energetische metingen van de orgaansystemen worden gedaan en behandelingen die de balans in hele lichaam weer kunnen herstellen.

Meer over Asyra